Naše usluge

Mi ne recikliramo, ne bavimo se upravljanjem otpadom. Zajedno sa Vama dizajniramo poslovne sisteme koji stvaraju višu vrednost proizvoda ili usluga bez otpada

Zajedno dizajniramo proizvode, smišljamo ponudu i pravimo cirkularne eko-sisteme.

Edukacija za cirkularno poslovanje

Opremite vašu organizaciju arsenalom novih veština, znanja i alata koji vam daju priliku da se uključite u svet cirkularne ekonomije

Istraživanje i analiza

Planirajte sa pravim informacijama. Analizirajte rezistentnost vaše kompanije u budućem razvoju tržišta i nađimo kritične tačke napretka

Strateško upravljanje inovacijama

Zajedno do potpunog obrta na bolje. Od ideje do inovacije.

Savetovanje za cirkularni poslovni uspeh

Naši projekti i proizvodi ispostavljaju novu, cirkularnu, odgovornu i održivu vrednost

Edukacija za cirkularno poslovanje

Akademija cirkularne ekonomije je format dvomesečne edukacije koja za cilj ima da osposobi menadžment da donosi odluke otporne na buduće promene, u skladu sa tranzicijom ka cirkularnoj ekonomiji.

 

Akademija prima maksimalno 30 učesnika i može biti integralni deo usluga edukacije vaših zaposlenih

Niste sasvim sigurni šta stvarno cirkularna ekonomija predstavlja?

 

Zašto će ovo biti sve popularniji vid poslovanja?Nije Vam potpuno jasno kakve prilike Vas očekuju u poslovanju u narednih 5-10 godina?

 

CirEkon je usko specijalizovan za pružanje odgovora na upravo ova pitanja. Standardni treninzi i predavanja će vam otovriti vrata novih načina pozicioniranja Vaše kompanije, otvoriće opcije vredne svetskog tržišta i pružiti priliku da se priključite svetskim (zatvorenim) lancima nabavki.

 

Industrijska simbioza; Sistemske inovacije; Cirkularni dizajn; Povratna logistika i zatvoreni lanci nabavke;  Proizvodi kao Usluge, Zeleno računovodstvo -su samo neki od budućih modela poslovanja odgovornih firmi i samo neki od koncepata, okvira, znanja i alata koje ćete proaktivno moći da koristite već u Vašoj sledećoj poslovnoj strategiji.

 

 • Osnove cirkularne ekonomije
 • Cirkularni poslovni modeli i strategije
 • Cirkularni svetski megatrendovi
 • Sistemske inovacije
 • Cirkularna metrika, pravni i regulatorni sistemi Srbija-EU.
 • Privredne prilike za cirkularnu ekonomiju u Srbiji
 • Industrijska simbioza, sekundarne sirovine, prikaz, prilike i barijere u Srbiji
 • Eko-inovacije, sistem upravljanja otpadom i definisanje prilika za efikasnije, kružno poslovanje
 • Integrisani paket alata za cirkularnu ekonomiju

CirEkon je jedini centar koji ima kapacitet da udruži multi-disciplinarni tim stručnjaka iz Srbije i inostransva i tako kreira trening ili dugotrajni vid edukacije po meri Vašeg preduzeća. Obrazac na ovom linku je prvi korak ka ostvarenju vašeg novog cirkularnog poslovnog sistema. Mi ćemo Vas pozvati i u saradnji sa vama targetirati nivo znanja koji je potreban Vašoj organizaciji u datom trenutku vodeći računa da kreiramo pravu novu vrednost za Vaš raspoloživi budžet.

 

 • Obuka kadrova za obavljanje poslova u domenu analiza i promene poslovnih sistema
  • LCA
  • MFA
  • Sistemska dinamika
  • Kreiranje, merenje i praćenje indikatora cirkularnosti
  • Strateško i marketing pozicioniranje sa novim proizvodno-uslužnim sistemima
  • Novi brend. Odgovorni brend.
  • Promena pristupa i organizacione kulture za preduzeće spremno za izazove budućnosti
  • Cirkularno sistemsko razmišljanje
 • Radionice promene poslovnih modela
 • Sistemsko planiranje za dugoročnu održivost – Backcasting

Savetovanje za cirkularni poslovni uspeh

Cirkularni poslovni sistemi zahtevaju drugačiji odnos prema poslovnim partnerima i krajnjim potrošačima. Cirkularna ekonomija će se jednako odraziti na lance nabavke velikih proizvođača i na same finalne proizvode, s‘ toga moramo uočiti kakav inovativni pristup treba zauzeti prema novim zahtevima tržišta.

 

Od potenciranja popravki do otvaranja opcija refabrikacija, od iznajmljivanja preko poslovnih modela za deljenje, eventualno do prodaje efekata umesto proizvoda su samo neki od dugačke liste strateškog i taktičkog pristupa koji nam obezbeđuje profite u delovima tržišta koje zapostavljamo i koju ne osvajamo pretvarajući je u profit.

Oko 70% efekata po okolinu je moguće sprečiti u fazi dizajna proizvoda. Novi principi za popravljivost, čiste tokove, modularnost, funkcionalnost, i dizajn za povratnu logistiku su novi načini kreiranja proizvoda tako da bude optimalan i za Vas i za vaše nove, savremene potrošače, ali i za lanac nabavke koji zatvara krug.
Kroz savremeni dizajn pristup rešavamo zajedno i pitanja prozvoda, proizvodnje i statusa "kraja životnog ciklusa" Vaše nove ponude.

Cirkularno poslovanje zahteva promene u nastupu na tržištu, unutar organizacije, finansiranja projekata i poduhvata, usavršavanje kadrova, a najverovatnije i promenu organizacione kulture. Neke ili možda sve stavke možete kompletirati i u okviru interno raspoloživih resursa, što je i najbolji vid tranzicije. Ipak, ali se odlučite za eksternu koordinaciju organizacionih promena, mi smo tu da pomognemo u svakom koraku. Od definisanja stanja i potreba, preko pažljive implementacije do finalnih analiza, monitoringa i kontrolinga uspešnosti implementacije cirkularne poslovne kulture i novih praksi.

Zajedno kreiramo ili unaređujemo karakteristike Vaših proizvoda kako bismo kroz pažljivo kreirani proces preinačili proizvode podobne za linearno tržište u one otporne na nove zahteve tržišta. Sa takvim proizvodima otvara se prilika za kreiranje potpuno novih tržišta.

Upoznajmo se sa zahtevima proizvođača finalnih proizvoda. Postavimo savremenu ponudu koja odgovara novoj potražnji, novim zahtevima Vaših partnera. Da li je potrebno da neđemo način kako odvojiti komponente radi popravki? Da li tražimo nove materijale koji su reciklabilni ili reciklirani? Da li Vaš partner zahteva "zero-waste" politike? Ili zahteva izveštavanje o odgovornom održivom poslovanju?

Tu smo da pomognemo.

Novi zahtevi savremenog tržišta zahtevaju transparentno poslovanje partnera u lancima nabavke.

Tu smo da pomognemo u domenima testiranja, istraživanja, analize i kompletiranjaVaših novih izveštaja održivog poslovanja.

Pošaljite nam upit.

Istraživanje i analiza

Svako preduzeće ima potencijal da poveća nivo cirkularnosti, s‘ tim i nivo efikasnosti i efektivnosti poslovanja. Naše analize će pokazati koje su to ključne tačke na koje možemo zajedno uticati i poboljšati performance poslovanja. Analizu sprovodimo na nivou proizvoda ili proizvodnih procesa, ali i na nivou ukupnog tržišnog nastupa.

Zajedno dolazimo do odgovora na pitanja o posledicama zavisnosti od određenih lanaca nabavki, duboke stejkholder analize i predloga kako uticati na ceo lanac stvaranja vaših proizvoda, šta očekivati od kupaca, politika i ostalih bitnih unutrašnjih i spoljašnjih faktora u vezi sa budućim cirkularnim poslovanjem. Kao rezultat dobijamo mapu vašeg najšireg poslovnog sistema kao i interpretaciju pozicije i prvih koraka ka polugama koje je potrebno aktivirati kako bi se Vaš sistem bez preteranog napora korigovao.

LCA (Life cycle analysis) postaje osnova za određivanje „otpornosti” proizvoda na buduće promene. Takođe, omogućava Vam da prestavite proizvode u pravom “eko” modu upoređujući gas a sličnim na tržištu, a po pitanju uticaja na životnu sredinu. LCA daje mogućnosti procene i nalaženja alternativnih pristupa dizajniranju, proizvodnji, logistici, i kasnije prikupljanju materijala iz proizvoda koji su završili svoj upotrebni vek. Jednostavno, LCA je savremeni skener vaših proizvoda.

Koliko energije, materijala i vode prolazi kroz vašu proizvodnju? Koliko kroz Vaš lanac nabavke, koliko otpadnih materija otiče iz vaših centara i zagađuje okolinu, a koliko zapravo materije gubite zbog trenutnog načina poslovanja? Da li je moguće naći alternativne izvore pojedinih materija? Da li kompanije iz vašeg ili sličnog sistema odbacuju elemente koji Vama mogu služiti kao ulazne sirovine? Da li i koju materiju možemo vratiti u proizvodnju? Ovo su pitanja na koje analiza metabolizma poslovanja daje odgovor. Svako danas mora znati šta se tačno dešava u njihovim postrojenjima, ali i osluškivati šta to drugi proizvođači odbacuju kao višak a može se iskoristiti u Vašem poslovnom sistemu.

Novi sistemski pristup poslovanju nam garantuje jednu stvar. Tradicionalne solidne strategije su stvar prošlosti. Agilnost, adaptibilnost, predviđanje trendova i nalini uticaja na sva tri nivoa poslovnog sistema danas postaju ključ uspeha. Poslovanje se menja svake godine, mi zajedno analiziramo trendove i dešavanja u svetu i regioinu kako bismo došli do inovacija potrebnih za otpornost Vašeg posla u odnosu na nove zahteve tržišta, politike, klimatske promene i konkurenciju. Od istraživanja do savremenih strateških opcija i impementacije strategije koje se oslanjaju na eko-kontigent proizvoda, na permanentne inovacije i na ekonomiju znanja su nova realnost. Multidiscilinarni pristup, savremeni alati sistemskih inovacija, eko-dizajn i reorganizacija u skladu sa sistemskim razmišljanjem su deo našeg pristupa koji, dokazano kreira otporne cirkuarne poslovne sisteme.

Istraživanje trendova i uticaja trendova na poslovanje

Istraživanje regulatornih sistema u Srbiji, Evropskoj Uniji ili Kini za cirkularnost proizvoda

Istraživanje tržišta za nove cirkularne proizvode

Analiza strateških prilika u tranziciji ka cirkularnom poslu​

Procena tržišnih kretanja u sirovinama i sekundarnim sirovinama​

Strateško upravljanje inovacijama

Pažljivo kreiran proces nas vodi od prepoznavanja prilika i potreba za inovativnim cirkularnim proizvodima, uslugama ili procesima, preko poslovnih analiza koje nam predstavljaju upotrebljive, profitabilne poslovne cirkularne modele, do dizajniranja ponude i implementacije samih inovacija u okviru postojećih ili novih sistema. 

Ovakav pristup stvara nova tržišta i nove navike kod potrošača, pritom vezuje poslovne ili krajnje korisnike za Vašu novu ponudu na duži period. Takođe, ovakav sistemski pristup garantuje otpornost na klimatske promene i najnovije zahteve globalnog tržišta.

 Profitabilnost kroz regenerativan uticaj na okolinu i pozitivan uticaj na društvo je pravi model poslovanja 21. veka. On je moguć danas, ukoliko udružimo snage, znanja i resurse, on je moguć danas uz pravu, inovativnu i regenerativnu cirkularnu ekonomiju.